Inkoopvoorwaarden

 

Hieronder vindt u de inkoopvoorwaarden voor leveringen van ferro- en non-ferromateriaal van/aan Metaalmaatschappij Joh. K. Van Helvert BV.
Metaalmaatschappij Joh. K. Van Helvert BV biedt u een optimale prijs voor uw materiaal en betaalt snel uit. Daar mag tegenover staan dat het materiaal dat wordt aangeboden zoveel mogelijk vrij is van vervuiling.

 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van de B.V. METAALMAATSCHAPPIJ v/h JOH.K.VAN HELVERT & Zn. in de hoedanigheid van inkoopster of afneemster:

 

 1. De koper verzoekt offerte te doen aan de verkoper onder opgave van technische specificatie, gewenste hoeveelheid in gewicht of aantallen, levertijd of leveringsplaats voor de door verkoper te leveren zaken en/of diensten. Deze inkoopvoorwaarden zijn onderdeel van de offerte en van de koopovereenkomst.

 2. De koopovereenkomst komt tot stand indien door de koper een order bij de verkoper wordt geplaatst die geldt als acceptatie van het aanbod dat de verkoper middels een offerte heeft gedaan. De offerte geldt als onherroepelijk aanbod . Eventuele verkoopvoorwaarden waarvan verkoper zich bedient zijn niet van toepassing.

 3. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

 4. De overeengekomen leveringstermijnen mogen niet, dan met uitdrukkelijke toestemming van koper worden overschreden en koper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, door de enkele overschrijding van de leveringstermijn hetzij alsnog nalevering te verlangen  dan wel de koop voor het gehele of nog niet uitgeleverde gedeelte daarvan, door de enkele mededeling zijdens de koper te ontbinden zonder daarmede enig recht op schadevergoeding jegens de nalatige wederpartij te hebben opgegeven.

 5. Indien meer wordt geleverd dan bij de koop bedongen, heeft koper de keuze de hoeveelheid overgeleverde zaken en of diensten tegen contractprijs te behouden, dan wel de overlevering tegen dagprijzen af te rekenen. Worden de geleverde zaken en of diensten kwalitatief geheel of gedeeltelijk door koper geweigerd dan kan koper terstond herlevering verlangen of ervan afzien, onder voorbehoud van schadeaanspraken.

 6. Ongeacht het feit van afhalen bij verkoper worden producten en in het bijzonder de non-ferro metalen uitsluitend dor koper aanvaard na vaststelling van gewicht en kwaliteit in de magazijnen van koper en bij rechtstreekse doorlevering wordt het magazijn van verkoper geacht het magazijn van inkoper te zijn. Tenzij anders bedongen, zullen de producten door koper gesorteerd mogen worden en kan de verkoper ervan in de gelegenheid gesteld worden zich ter plaatse van de bevinding van koper te overtuigen, zulks ter beslissing van koper.

 7. De eigendom van de producten gaat bij aflevering over op de koper.

 8. De verkoper/leverancier staat onvoorwaardelijk in voor alle gebreken, zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet, van het product, welke het gebruik ervan, voor het doel waartoe het bestemd is, belemmeren of bemoeilijken. De verkoper is aansprakelijk voor schade ten gevolge van in dit artikel genoemde gebreken, ongeacht of koper een kwaliteitscontrole heeft verricht. De koper krijgt gedurende maximaal 14 dagen de tijd het product te keuren. Als blijkt dat de geleverde zaken en/of diensten zichtbare of onzichtbare gebreken, verborgen of niet heeft, die al dan niet het gebruik ervan beperken, is koper gerechtigd het geleverde niet te accepteren. De koper kan de verkoper verplichten de tekortkomingen te herstellen en/of de geleverde goederen met gebreken terug te nemen.

 9. Goederen moeten gegarandeerd vrij zijn van gevaarlijke en/of explosieve stoffen, granaten en holle voorwerpen, zelfs indien ze ongevaarlijk zijn en dienen voorts gegarandeerd binnen de van rechtswege gestelde normen van radioactiviteit te zijn. De verkoper is aansprakelijk voor de kosten en de schade, waaronder ook de gevolgschade ten gevolge van levering van gevaarlijke en/of explosieve stoffen en radioactieve goederen zoals in dit artikel genoemd, ongeacht of koper een kwaliteitscontrole, waaronder ook controle op (te hoge) radioactiviteit , heeft verricht. Tevens is de verkoper verplicht tot terugname van de goederen die niet binnen de gestelde normen van radioactiviteit vallen. De verkoper is aansprakelijk voor de eventuele kosten die gemaakt moeten worden voor de afhandeling van de levering van goederen zoals in dit artikel genoemd.

 10. De verkoper dient zich bij levering te legitimeren en geeft toestemming aan de koper om zijn gegevens (NAW en ID) in het administratieve systeem van koper vast te leggen. De verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gevraagde gegevens en koper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele claims , welke oorzaak of gevolg  zijn van valse of onvolledige gegevens, verstrekt door verkoper bij legitimatie.

 11. Betaling vindt plaats na gewichts- en kwaliteitscontrole en finale goedkeuring.

 12. Deze algemene inkoopvoorwaarden gelden met voorrang boven de eventueel aanwezige verkoopvoorwaarden van verkoper. Geschillen uit deze overeenkomst zullen naar Nederlands recht worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, tenzij partijen krachtens beider lidmaatschap van een beroepsvereniging gehouden zijn hun geschillen door arbitrage te doen beslechten.